• IMG 5675
 • IMG 5817
 • IMG 5850
 • MG 1958
 • MG 1962

Ga hier naar de volgende kopjes:

 • A t/m G

  Activiteiten

  Activiteiten

  De Vierambacht heeft middelen gekregen in het kader van de gemeentelijke nota ‘Beter Presteren’. Er zijn verschillende activiteiten ingekocht die een directe link hebben met taal en rekenen. Het meedoen geschiedt op vrijwillige basis maar is niet vrijblijvend. Inschrijven is meedoen en niet op komen dagen heeft consequenties. Onze activiteiten worden door Edwin Stierman (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) gecoördineerd. Hij is contactpersoon Brede School.

  Kunstzinnige partners
  Ook dit jaar continueren we weer de samenwerking met de stichting Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) in de vorm van het Cultuurtraject Rotterdam. Dit is een basisaanbod Cultuureducatie voor leerlingen uit het Rotterdamse onderwijs. Een inspirerende route langs concertzalen, theaters en musea van Rotterdam.

  Ons kunstbeleid wordt verder ontwikkeld door onze interne kunstcoördinator Geerline Didden (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

  Advies deskundigen

  Advies deskundigen

  In bepaalde gevallen kan de school advies inwinnen bij of verwijzen naar deskundigen. Die deskundigen zijn bijvoorbeeld mensen van de schoolbegeleidingsdienst, de begeleidster leerlingenzorg, de logopediste, de schoolmaatschappelijk werker, de schoolarts, leden van het Zorgteam-West, Jeugdzorg, Veilig Thuis, politie en Passend Onderwijs Rotterdam.

  Beheersing en becijfering

  Beheersing en becijfering

  We willen voortdurend weten of een kind de lesstof beheerst. Bij alle schoolvakken in de groepen 3 t/m 8 worden regelmatig de leerresultaten van de kinderen getoetst door de leerkrachten. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het volgen van de ontwikkeling van leerlingen. Iedere 6-8 weken worden IOP-gesprekken gevoerd. Het Individueel Ontwikkel Plan (IOP) bevat de leerdoelen die samen met de ouder, leerling en coach zijn besproken. Hierin staan de leerdoelen, talenten en aandachtspunten voor de volgende periode.

  Brede school

  Brede school

  OBS De Vierambacht biedt extra activiteiten na de lesgebonden tijd aan in het kader van de gemeentelijke nota ‘Beter Presteren’. De nadruk ligt daardoor in zijn geheel op activiteiten, die verband houden met rekenen en taal.

  Daarnaast is de school "Lekker Fit school" met een actieve schoolsportvereniging SSV Het Nieuwe Westen. Voor meer informatie kunt u terecht bij het onderwerp "Lekker Fit!".

  Bij een Brede school horen ook goede contacten met o.a. de kinderopvang, de peuterspeelzalen, de naschoolse opvang en het welzijnswerk. Daarnaast participeert de school in het zogenaamde Multi Disciplinair Overleg. Dit houdt in dat we met onze wijkbondgenoten specifieke problemen gecoördineerd aanpakken.

  Door een samenwerking van onze school met de gemeentelijke bibliotheek kunnen de kinderen via het internet digitaal boeken lenen.

  Burgerschapsvorming

  Burgerschapsvorming

  De school bereidt leerlingen voor op deelname aan de pluriforme samenleving. Dit is ook een opdracht vanuit het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen.

  De leerling populatie van onze school is een afspiegeling van de wijk. De school was voor het ouderinitiatief zwart (0%-100%) en is nu gemengd (40%-60%). Hierdoor komen de leerlingen al veel makkelijker in aanraking met de verschillende achtergronden en culturen.

  Burgerschapsvorming herken je dan ook aan de manier waarop de school omgaat met veiligheid, ouderbetrokkenheid, de omgang tussen leerlingen en leerkrachten, maar ook aan de manier van lesgeven. Binnen de lessen wordt aandacht besteed aan milieu, (mensen)rechten en plichten.

  Burgerschapsvorming wordt niet gezien als apart vak, maar is een onderdeel van meerdere vakken. In opdracht van het ministerie wordt het burgerschapsgehalte van de bestaande methoden in kaart gebracht.

  Democratisch burgerschap leer je door te doen!

  Cito eindtoets

  Cito eindtoets

  Voor de meest actuele uitstroom- en CITO-gegevens verwijzen we u door naar de website 'Scholen op de kaart'.

  Cultuureducatie

  Cultuureducatie

  De Vierambacht wil de leerlingen een brede, culturele ontwikkeling meegeven. Wij streven er naar dat de cultuureducatie een geïntegreerd deel is van het lesprogramma. Er is een aanbod dat bestaat uit actieve (60%), receptieve (20%) en reflectieve (20%) activiteiten.

  Ook het team heeft expertise op cultureel gebied. We hebben een cultuurcoördinator en teamleden met voorkeur voor diverse vormen van cultuureducatie. Daarnaast vele ouders die willen participeren in het cultuuronderwijs.

  Alle cultuurdisciplines laten we aan bod komen in de 8 jaar dat leerlingen de school doorlopen. Er is een roulatieplan met thema’s, waarvan uitgegaan wordt bij het zoeken naar activiteiten

  IKEI, Ieder Kind Een Instrument.

  De groepen1 t/m 4 krijgen één keer in de week zang en muziekles van een vakdocent. De groepen 5 en 6 krijgen een keer in de week muziekles en leren een instrument bespelen. Meer informatie over IKEI vindt u hier.

  We werken samen met verschillende instellingen o.a.:

  • De taaldrukwerkplaats
  • Het cultuurtraject van KCR
  • CBK Artotheek
  • Een samenwerkingsverband met "De Theaterschool".
  • Verschillende musea

  Onze interne kunstcoördinator Geerline Didden is het aanspreekpunt met betrekking tot onze kunstzinnige activiteiten. Juffrouw Geerline Didden is één dag per week vrij geroosterd van lesgevende taken om zich aan deze activiteiten te wijden.

  Expressie

  In alle groepen wordt aandacht besteed aan de expressievakken. We bewerkstelligen met de methode ‘Moet je doen’ een doorlopende lijn van groep 1 t/m 8 voor de vakken tekenen, handvaardigheid, drama en muziek.

  Doubleren

  Doubleren

  In geval van doubleren wordt er vroegtijdig contact met u opgenomen. Het besluit van doubleren wordt na uitvoerig overleg tussen groepsleerkracht, intern begeleider en directie genomen en is onomkeerbaar. Het besluit wordt met u besproken.

  Engelse les

  Engelse les

  In de groepen 1 tot en met 8 wordt Engels aangeboden als tweede taal volgens de uitgangspunten van Early Bird. We gebruiken hier de methode ‘Backpack’ voor. Deze houden o.a. in dat er naast specifieke verwerving van Engelse taalvaardigheid ook andere lessen (bijvoorbeeld muziek) in het Engels worden aangeboden. Dit geschiedt gedurende twee uur per week.

  Wij krijgen hierbij ter ondersteuning hulp en les van een native speaker Joanna Wendholt. Zij is voor één dagdeel aan onze school verbonden.
 • H t/m N

  Hoofdluis

  Hoofdluis

  Ieder schooljaar krijgen veel kinderen hoofdluis. Dit heeft niets met hygiëne te maken. Voor ouders en kind is het erg vervelend.

  Luizencontrole
  Kort na elke schoolvakantie controleert een groepje ouders alle klassen op hoofdluis en neten. Zijn er luizen of neten (luizeneitjes) gevonden, dan informeert de leerkracht alle ouders van de klas. Ook vraagt de juf of meester aan de ouders van het kind met luis of neten om direct te beginnen met de anti-luisbehandeling.

  Hoe zorg ik dat mijn kind geen luis krijgt?
  Hoofdluis valt moeilijk te voorkomen. Iedereen kan het krijgen. Maar als je er vroeg bij bent, zijn neten en luizen makkelijker te bestrijden. Het is daarom goed om zelf je kind regelmatig te controleren en wekelijks te kammen met een speciale netenkam.
  Op de website van de overheid (RIVM) lees je wat je kunt doen als je kind hoofdluis of neten heeft.

  Wat doet de school verder tegen hoofdluis?
  De ouderconsulent organiseert een jaarlijkse informatiebijeenkomst over hoofdluis. Op de website van de Vierambacht (www.devierambacht.nl) vind je meer informatie en lees je wat er precies gebeurt bij de luizencontrole (het 'luizenprotocol'). ‘Luizenouder’ worden? Extra handen zijn altijd welkom bij de luizencontrole! Wil je meehelpen? Neem dan via de ouderconsulent contact op met de ‘luizencoördinator’ op de locatie waar je kind naar school gaat.

  Huiswerk

  Huiswerk

  Op onze school wordt huiswerk aangeboden op een moderne manier. Alle adaptieve software is voor de leerlingen ook buiten school te gebruiken. Daarnaast zijn er projecten en/of opdrachten waar buiten schooltijd aan gewerkt kan worden. Wij stimuleren om de leertijd niet alleen tot de schooltijden te beperken. Hierin spelen de ouders een belangrijke rol.

  Extra ondersteuning wordt daarnaast aangeboden door de medewerkers ouderbetrokkenheid.

  Het jonge kind

  Het jonge kind

  In de totale ontwikkeling van het jonge kind zijn de verschillende ontwikkelingsgebieden niet van elkaar los te koppelen. Hierop wordt met de werkwijze in de groepen ingespeeld door de kinderen spelender¬wijs de lessen aan te bieden. Spelontwikkeling leidt tot leermotivatie en tot vaardigheden die kinderen nodig hebben om met succes aan het verdere onderwijs op onze school deel te nemen. Er wordt van elk kind met behulp van de PRAVOO observatielijst bijgehouden hoe de ontwikkeling verloopt (betrokkenheid, sociale contacten, motoriek, taal- en rekenontwikkeling)

  In de groepen 1 en 2 is er veel aandacht voor de taal- en rekenvaardigheid van kinderen. Door diverse uitnodigende activiteiten en werkvormen, zoals kringgesprekken, het werken in de diverse hoeken, voorlezen, spel, dans en zang, zijn de leerkrachten in staat om een gedifferentieerd lesaanbod te verzorgen. Dit komt tegemoet aan de behoefte van alle kinderen, ongeacht taalvaardigheid of leeftijd. Ook worden de leerlingen op een speelse manier ingeleid in de wereld van het lezen. Er is veel aandacht voor de ontluikende geletterdheid (inzicht in de functie van lezen en schrijven) en wordt er in groep 1 gestart met de klankstructuur van woorden (fonemisch bewustzijn). Dit vindt zijn vervolg in groep 2. Het kunnen spelen met klanken is een directe voorwaarde om te kunnen lezen. Als er vanuit en door het kind in groep 1 of 2 wordt aangegeven meer te willen met het lezen, dan wordt daar op ingespeeld.

  Intern Begeleider

  Intern Begeleider

  De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school.

  De intern begeleider heeft regelmatig leerlingbesprekingen met de leerkrachten. Op deze manier worden alle kinderen regelmatig besproken en wordt gekeken of elke leerling zich optimaal ontwikkeld.

  Een andere belangrijke taak van de intern begeleider is het onderhouden van contacten met allerlei zorginstanties. Hierbij valt te denken aan de schoolmaatschappelijkwerk, logopedie, CJG, Bureau Jeugdzorg, de wijkverpleegkundige, schoolarts, etc.

  Leerlingen met leerproblemen, leerachterstanden en/of met sociaal-emotionele problemen krijgen extra ondersteuning van de leerkracht. Samen met de intern begeleider wordt er bepaald hoe die ondersteuning vorm gaat krijgen. Deze ondersteuning wordt in alle gevallen besproken met de ouders. In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn dat de intern begeleider aanschuift bij het gesprek, maar dit is niet altijd het geval.

  IKEI

  IKEI

  Ieder Kind een Instrument op onze school
  Ieder Kind een Instrument (IKEI) is een muziekproject van SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam). Op onze school hebben we dit muziekproject voor de groepen 1 t/m 6. De kinderen krijgen hierdoor de kans hun talent voor muziek te ontdekken en verder te ontwikkelen. In de lessen wordt gewerkt aan het creërend vermogen, presenteren en de sociale vaardigheden.

  Opbouw lessen
  De kinderen in groep 1 t/m 4 krijgen algemene muziekles van een SKVR vakleerkracht muziek waarin veel wordt gezongen. Zingen is goed voor de sociale samenhang én draagt bij aan taalontwikkeling door de herhaling van woorden en begrippen in de diverse liedjes. Ook leren zij muzikale begrippen zoals maat, ritme en melodie en leren ze spelen op eenvoudige muziekinstrumenten. In groep 4 worden de kinderen voorbereid op de instrumentale lessen en leren zij de eerste principes van het notenschrift. Ieder Kind een Instrument is een initiatief van de SKVR Muziekschool, de dienst Kunst en Cultuur (dKC) en Jeugd & Onderwijs (JO). Voor meer informatie over Ieder Kind Een Instrument kunt u terecht op www.skvr.nl/onderwijs.

  Inspectie van het Onderwijs

  Inspectie van het Onderwijs

  De Vierambacht is in juni 2016 door de Rijksinspectie beoordeeld met een 'groene kaart'. Dit houdt in dat OBS De Vierambacht onder het basisarrangement valt.

  Kindermishandeling & huiselijk geweld

  Kindermishandeling & huiselijk geweld

  Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen.

  Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers. Het doel van de meldcode is dat er, wanneer dat nodig is, zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden aan de betreffende leerling. Dit kan door het doen van een melding bij Veilig Thuis en/of door zelf hulp te verlenen.

  Het volledige document hier kan gedownload worden.

  Leerlingvolgsysteem

  Leerlingvolgsysteem

  De school gebruikt tweemaal per jaar de CITO-toetsen voor taal en rekenen en PRAVOO voor de ontwikkeling bij het jongste kind. De gegevens worden opgeslagen in ons administratiesysteem Parnassys.

  In groep 8 wordt de CITO-eindtoets afgenomen. De resultaten van deze toets komen meestal overeen met de prestaties in de klas en zijn belangrijk voor het advies voortgezet onderwijs dat de kinderen krijgen van de school.

  Het verzamelen en analyseren van gegevens over de leerresultaten hoort bij het leerlingvolgsysteem. De school weet van elke leerling hoe hij/zij er voor staat, vergeleken met andere kinderen in Nederland. Vanaf groep 3 kan de voortgang bekeken worden bij technisch lezen, rekenen, spelling, begrijpend lezen, enz.
  Als de prestaties van een kind achterblijven of op een heel laag niveau liggen, wordt er ingegrepen. Via de groeps- en leerlingbesprekingen wordt door de coach, eventueel na verdere toetsing, vastgesteld welke hulp er nodig is.
  De gegevens van het leerlingvolgsysteem (met name de resultaten van de M-toeten groep 6, 7 en 8) worden ook gebruikt voor de adviseren van het voortgezet onderwijs.

  Lezen, begrijpend

  Lezen, begrijpend

  Om te kunnen begrijpen wat het leest, moet een kind goed technisch kunnen lezen. Daarnaast is het belangrijk, dat het veel woorden kent. De leerlingen kunnen hun woordenschat uitbreiden door veel boeken te lezen. Deze hebben we natuurlijk op school. Daarnaast bestellen alle leerlingen boeken online via "Boek1Boek".
  In de hoogste groepen leren de kinderen ook studerend lezen. Er wordt geleerd hoe ze belangrijke informatie uit een tekst kunnen halen. Bijvoorbeeld om een schema of een samenvatting te maken. Studerend lezen heb je nodig om een repetitie goed te kunnen leren, om een werkstuk te maken of een spreekbeurt te houden. Studerend lezen is belangrijk in de voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

  Lezen, techisch

  Lezen, techisch

  Om te kunnen begrijpen wat het leest moet een kind goed technisch kunnen lezen. Daarnaast is het belangrijk dat het veel woorden kent. We gebruiken hiervoor de methode ‘Estafette’ in de gehele school.

  In de hoogste groepen leren de kinderen ook studerend lezen. Er wordt geleerd hoe ze belangrijke informatie uit een tekst kunnen halen. Bijvoorbeeld om een schema of een samenvatting te maken. Studerend lezen heb je nodig om een repetitie goed te kunnen leren, om een werkstuk te maken of een spreekbeurt te houden.

  Studerend lezen is belangrijk in de voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

  Lichamelijke opvoeding

  Lichamelijke opvoeding

  Bewegingsonderwijs
  Het bewegingsonderwijs op de Vierambacht wordt gegeven door onze vakleerkrachten meester Menno, juf Eugerie, juf Jenny en meester Tom (contactpersoon voor de ouders).
  We maken gebruik van de gymzalen aan de Nozemanstraat 77 en de De Jagerstraat 42.

  Lekker Fit!
  Als school nemen wij deel aan het programma Lekker Fit!. Dit is een actieprogramma dat door de gemeente Rotterdam in het leven is geroepen om kinderen uit de stad meer bewust te laten worden over het belang van beweging en gezonde voeding. Vanuit dit programma krijgen de leerlingen uit de groepen 1 en 2 één keer per week in de gymzaal bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Daarnaast krijgen de kinderen ook nog twee keer per week bewegingsonderwijs van de groepsleerkracht in het speellokaal.

  De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen drie keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Hiervan wordt voor de groepen 4 en 5 één les bewegingsonderwijs ingevuld als zwemles. (Zie kopje schoolzwemmen)

  Twee keer per jaar wordt, in kader van ‘Lekker Fit! bij de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 de ‘fit test’ afgenomen. De uitslag van deze test ontvangt uw kind in het LekkerFit!-rapport. Ook vormt de test een eerste signalering van eventueel overgewicht bij de kinderen.

  In de groepen 1 t/m 4 wordt hard aan de basisvormen van bewegen gewerkt (lopen, springen, rollen, balanceren, duikelen, klimmen, klauteren, werpen en vangen, mikken). Ook worden er spelvormen aangeboden ter voorbereiding op de spelen die in de hogere groepen worden geleerd. In de hogere groepen worden de basisvormen en spelvormen verder uitgebreid. Tijdens de lessen, zowel in de lagere als de hogere groepen, zal er veelal in groepen worden gewerkt waardoor de samenwerking en de bewegingsintensiteit toeneemt.

  Het dragen van gymkleding is verplicht in de groepen 3 t/m 8. In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om sieraden, horloges ect. te dragen tijdens de gymlessen. Het is daarom verstandig om geen sieraden, horloges ect. te dragen op de dagen, dat er gegymd wordt. Tijdens de gymles moet dit af en bestaat de kans dat het zoek raakt. Het dragen van gymschoenen is uit hygiënisch oogpunt zeer gewenst. De leerlingen van groep 1 en 2 dienen gymschoenen zonder veters te dragen.

  Leerlingvolgsysteem (LVS)
  Gedurende het hele schooljaar worden kinderen getest op diverse vaardigheden. Deze vaardigheden komen veelvuldig aan bod binnen de gymlessen. Het beweegniveau van het kind wordt vervolgens opgeslagen en bijgehouden in het LVS. Op deze manier wordt de motorische ontwikkeling van ieder kind in kaart gebracht door de sectie bewegingsonderwijs.

  Motorische remedial teaching (MRT)
  Onze vakleerkracht Menno van Dongen is gecertificeerd voor MRT. Wanneer een kind een achterstand lijkt te hebben in de motorische ontwikkeling, kan er besloten worden om deze achterstand verder in kaart te brengen. Hierop volgt een handelingsplan waar het kind in een afgesproken termijn extra oefeningen doet. Dit resulteert in de meeste gevallen in een vermindering van de motorische achterstand.

  Rapport
  Twee maal per jaar krijgt uw kind (naast het normale rapport) een ‘Lekker Fit!’-rapport mee naar huis. Hierin staat de uitslag van de ‘fit test’ en de bevindingen van het leerlingvolgsysteem (LVS) bewegingsonderwijs. De groepen 8 krijgen aan het eind van het schooljaar een vaardigheidsdiploma mee naar huis. Hierop staat aangegeven welk bewegingsniveau het kind heeft behaald in de jaren dat hij/zij hier op school heeft gezeten.

  Water drinken op school!
  Water drinken is gezond! Als school geven wij de mogelijkheid aan kinderen om een flesje water mee te nemen en te gebruiken gedurende de hele dag. Afspraken hierover worden samen met de groepsleerkracht gemaakt en besproken in de klas. Ook tijdens de gymles mag uw kind een flesje water meenemen!
  Als u vragen hebt, dan kunt u terecht bij onze gymnastiekcoördinator Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Maandag
  NZ

  Dinsdag
  NZ

  Dinsdag
  DJ

  Woensdag
  NZ

  Donderdag
  NZ

  Donderdag
  DJ

  Vrijdag
  NZ

  Vrijdag
  DJ

  08.30 – 09.15

  Groep 8A

  Groep 1/2A

  Groep 6B

  Groep 8B

  Groep 7B

  Groep 3B

  Groep 8A

  Groep 1/2F

  09.15 – 10.00

  Groep 8B

  Groep 1/2D

  Groep 5C

  Groep 8A

  Groep 7A

  Groep 3C

  Groep 8B

  Groep 1/2E

  10.15 – 11.00

  Groep 6A

  Groep 1/2C

  Groep 4D

  Groep 7A

  Groep 5A

  Groep 4D

  Groep 5A

  Groep 3C

  11.00 – 11.45

  Groep 5B

  Groep 1/2B

  Groep 3A

  Groep 7C

  Groep 6B

  Groep 3A

  Groep 5B

  Groep 3B

  11.45 – 12.30

  Groep 7B

  13.00 – 13.45

  Groep 4A

  Groep 7A

  Groep 1/2E

  Groep 4C

  Groep 7C

  Groep 4A

  Groep 6A

  13.45 – 14.30

  Groep 3B

  Groep 7B

  Groep 1/2F

  Groep 6A

  Groep 5C

  Groep 4B

  Groep 6B

  14.30 – 15.15

  Groep 3A

  Groep 7C

  Groep 3C

  Groep 4B

  Groep 4C

  ssv dans

  ssv atletiek

  ssv hockey

  ssv voetbal

  ssv schaken

  ssv judo

  Schoolzwemmen woensdag

  Menno

  Speellokaal NZ

  4A & 5B

  09.30 - 10.00

  Eugerie

  Donderdag

  Vrijdag

  5A

  10.00 - 10.30

  Joel

  08.30 – 09.15

  1/2A

  1/2B

  4B & 4C

  10.30 - 11.00

  Tom

  09.15 – 10.00

  1/2B

  1/2A

  10.15 – 11.00

  1/2C

  1/2D

  Schoolzwemmen vrijdag

  11.00 – 11.45

  1/2D

  1/2C

  4D & 5C

  09.30 - 10.00

  13.00 – 13.45

  13.45 – 14.30

  14.30 – 15.15

  De Kuil/Sportplein DJ

  Donderdag

  08.30 – 09.15

  1/2E

  09.15 – 10.00

  1/2F

  Logopedie

  Logopedie

  Indien nodig kan school logopedie adviseren. Op school hebben we een vestiging van logopediepraktijk 'Kletsmajoor'.

  Meldcode

  Meldcode

  Om sneller en adequater in te grijpen bij vermoedens van kindermishandeling zijn scholen vanaf 2013 wettelijk verplicht om een Meldcode te hanteren. De Meldcode is een stappenplan voor (onderwijs)professionals dat zij moeten doorlopen als ze vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben. Dit stappenplan hanteren wij ook bij ons op school.

  De Meldcode bestaat uit vijf stappen:
  1. In kaart brengen van signalen
  2. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het meldpunt Veilig thuis
  3. gesprek met de leerling en/of ouders
  4. wegen van het geweld of de kindermishandeling
  5. beslissen: hulp organiseren of melden

  Het volledige document kan hier gedownload worden.

  Methoden

  Methoden

  Nederlandse Taal in groep 1-2: Ko Totaal
  Nederlandse Taal in groep 3-8: Taal Actief
  Voorbereiden lezen 1-2: Fonemisch Bewustzijn
  Leren lezen groep 3: Veilig Leren Lezen
  Technisch en begrijpend lezen 4-8: Estafette
  Schrijven in groep 1 en 2: Schrijfdans
  Schrijven in groep 2-7: Schrijven in de basisschool
  Rekenen in groep 1 en 2: Cijferend Bewustzijn
  Rekenen in groep 1 t/m 8: Pluspunt
  Geschiedenis in groep 5 t/m 8: Wijzer door de Tijd
  Aardrijkskunde in groep 5 t/m 8: Wijzer door de Wereld
  Topografie in groep 6 t/m 8: Werkatlas Junior Bosatlas
  Biologie in groep 3 t/m 8: Wijzer door de Natuur
  Verkeer in groep 1 t/m 8: Klaar Over!
  Verkeer in groep 8: verkeersproefexamens
  Engels in groep 5 t/m 8: Backpack (gold)
  Expressie in groep 1 t/m 8: Moet je doen!
  Sociale vaardigheden groep 1 t/m 8: Leefstijl

  Minerva school

  Minerva school

  Wij zijn per 1 september 2014 officieel Minervaschool geworden van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Deze toekenning is gegeven omdat wij planmatig werken met leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Meer informatie over Minerva Boor-scholen vindt u op www.boorscholen.nl/minerva

  Motorisch rem. teaching

  Motorisch rem. teaching

  Onze vakleerkracht is gecertificeerd voor MRT. Wanneer een kind een achterstand lijkt te hebben in de motorische ontwikkeling, kan er besloten worden om deze achterstand verder in kaart te brengen. Hierop volgt een handelingsplan waar het kind in een afgesproken termijn extra oefeningen doet. Dit resulteert in de meeste gevallen in een vermindering van de motorische achterstand.

  Multi disciplinair overleg

  Multi disciplinair overleg

  Uw kind kan besproken worden in het Multi Disciplinair Overleg (MDO). Dit is een bespreking binnen een team, bestaande uit de intern begeleiders, de schoolgericht maatschappelijk werkster, de schoolarts/schoolverpleegkundige, de begeleidster leerlingenzorg, de leerplichtambtenaar, een politiefunctionaris en de directie. Soms worden er gasten uitgenodigd om iets over hun organisatie te vertellen (Jeugdzorg, RIAGG).
  Besproken worden zorgleerlingen op allerlei gebied (cognitief, psychologisch, sociaal-emotioneel, enz.). In het MDO worden besluiten genomen die leiden tot verdere acties om het kind te helpen. Ouders worden niet van te voren op de hoogte gesteld. Indien u bij voorbaat principiële bezwaren hebt, dan kunt u deze bij de directie bekend maken. Drie tot vier maal per jaar wordt een Multi Disciplinair Overleg gehouden.

  SISA
  De afkorting SISA staat voor ‘Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak’. Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam heeft zich hierbij aangesloten. Als Openbare school is onze school dus ook aangesloten. Het SISA-signaleringssysteem zorgt er voor dat jongeren in Rotterdam die hulp nodig hebben worden geregistreerd in een computersysteem. Als er meerdere hulpverleners van verschillende instanties met één kind bezig zijn worden de hulpverleners daarvan op de hoogte gesteld. Dan kan de hulpverlening goed op elkaar afgestemd worden.

  Zo werkt het signaleringssysteem:
  De deelnemende organisaties bepalen zelf wanneer ze een jongere aanmelden bij SISA. Wanneer het bij één melding blijft, blijft de hulpverlenende instantie gewoon zijn werk doen. Wanneer er twee meldingen van verschillende instanties binnenkomen, ontstaat er een ‘match’. De hulpverlenende instanties krijgen een signaal dat ook een andere organisatie hulp biedt. De hulpverleners worden met elkaar in contact gebracht en het kind wordt via zijn ouders (per brief) hierover geïnformeerd. De beheerders van het systeem weten niet wat er met het kind aan de hand is, alleen dát er iets aan de hand is. De beheerders weten wel wie de hulpverleners zijn.
  Het signaleringssysteem heeft een privacyreglement zoals door de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt voorgeschreven.
  Deelnemers aan dit systeem zijn partners op het gebied van Werk en Inkomen, Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs.
  Meer informatie kunt u vinden op www.sisa.rotterdam.nl

  Nascholing team

  Nascholing team

  Leren en laten leren.

  Elk jaar laat het team van obs De Vierambacht zich nascholen. Wij vinden het van groot belang om onze professionaliteit op het brede terrein van onderwijzen te vergroten. Dit kan zowel collectief als individueel gebeuren.
 • O t/m Z

  Onderwijskundig Rapport

  Onderwijskundig Rapport

  Bij de overstap van een leerling van de ene naar de andere school voor basisonderwijs wordt een onderwijskundig rapport opgesteld ten behoeve van de ontvangende school. Hierin wordt een beeld gegeven van het leren van de leerling in relatie tot de gebruikte methoden.

  Ook ander relevante gegevens over het kind worden hierin opgenomen. Dit OKR is wettelijk verplicht en wordt automatisch opgestuurd naar de volgende school.

  Voor de overstap naar een school voor speciaal onderwijs bestaat een aparte procedure met een aangepast onderwijskundig rapport.

  Ouderbetrokkenheid

  Ouderbetrokkenheid

  De ouderbetrokkenheid vinden wij uiterst belangrijk. Wij staan open voor op- en aanmerkingen van onze ouders en willen alle ouders graag bij de school betrekken. Onze medewerkers ouderbetrokkenheid Sevim Suluki en Farida Outmani leiden de ouderkamers en staan altijd klaar om de ouders met raad en daad bij te staan. Verder hebben zij een brugfunctie tussen het onderwijs, de voorzieningen in de wijk en de ouders. Ook verzorgen zij de wekelijkse koffieochtenden.

  Er wordt voor de locatie C.P. Tielestraat/Nozemanstraat in de hal van de C.P. Tielestraat 12 elke vrijdagochtend en op de De Jagerstraat in de ouderkamer elke woensdagochtend de koffieochtend gehouden. Alle ouders zijn hier van harte welkom voor een kopje koffie of thee of voor een gezellig praatje.

  Sevim en Farida zorgen voor:
  -het 2 wekelijkse Ik & Ko-Thuis programma voor de ouders van de kinderen uit de groepen 1-2
  -het drie wekelijkse programma ‘Overstap’ voor ouders uit de groepen 3
  -de drie wekelijkse taal en reken ondersteuningslessen voor de ouders van de kinderen uit de groepen 4 t/m 8

  De programma’s sluiten overigens aan bij de thema’s die in de klas door de leerkrachten worden behandeld.

  In samenwerking met de ib-ers en de Schoolgericht Maatschappelijk Werk worden er regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd zoals:
  - faalangst bij kinderen
  - sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
  - kinderen en pesten
  - tips voor ouders over voorlezen
  - logopedie
  - motoriek
  - gezonde voeding en bewegen
  - gezonde traktaties maken

  Ook worden er regelmatig deskundigen/gastsprekers uitgenodigd om over de opvoedkundige zaken voor te lichten. De data voor deze bijeenkomsten worden op onze website, nieuwsbrieven en op de speciale borden in de hallen aangegeven. Hebt u zelf ideeën of suggesties voor een thema, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  Passend onderwijs

  Passend onderwijs

  Per 1 augustus 2014 wordt de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband (dat is een samenwerking tussen schoolbesturen die de wettelijke taak van het Passend Onderwijs, samen met die scholen uitvoert. In Rotterdam is dit PPO Rotterdam (www.pporotterdam.nl) De grootste verandering voor ouders, leerlingen en scholen is de zorgplicht die per 1 augustus 2014 ingaat. Deze zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen en is van toepassing op kinderen die extra (lichte dan wel zware) ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Voorheen moesten ouders zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze verantwoordelijkheid bij de scholen (schoolbesturen).

  Zorgplicht Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan doen. Het uitgangspunt is dat de school (schoolbestuur) waarop het kind zit of is aangemeld, eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden.
  Als de school waar het kind op zit, of is aangemeld echt geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, dan heeft de school zogenaamde trajectplicht. Dat betekent dat de school dan zelf voor een goede, nieuwe, onderwijsplek voor dit kind moet zorgen. Bij het vinden van een goede school voor hun kind zijn ouder(s)/verzorger(s) uiteraard wel heel belangrijk. Ouder(s)/verzorger(s) met kinderen in de peuterleeftijd oriënteren zich op een nieuwe school. Maar soms gebeurt het ook dat een kind al op een basisschool zit, maar dat het voor het kind beter is als het naar een andere school gaat. Meestal gebeurt dit omdat de huidige school niet aan het kind kan bieden wat het nodig heeft. Maar het zoeken naar een nieuwe school kan ook het gevolg van een verhuizing zijn.

  Informatie voor de school
  Bij het zoeken naar een nieuwe/andere school is het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) aan de school informatie geven over hun kind. Het bevoegd gezag van een school (het schoolbestuur) kan hier vanaf 1 augustus 2014 een formeel verzoek voor indienen bij ouder(s)/verzorger(s). Van hen wordt dan verwacht dat zij alle relevante informatie over hun kind aan de school overhandigen. Wil de school eventueel toch nader onderzoek laten doen door bijvoorbeeld een gedragswetenschapper, dan moeten de ouder(s)/verzorger(s) daar toestemming voor geven. Ook moeten ouder(s)/verzorger(s) aangeven op welke andere scholen zij hun kind eventueel hebben aangemeld. De school waar de leerling als eerste is aangemeld, is zorgplichtig.

  Het verzoek van het bevoegd gezag van een school aan ouder(s)/verzorger(s) om meer informatie te verstrekken, geldt voor ouder(s)/verzorger(s) met een kind dat extra ondersteuning nodig heeft. Zij kunnen dan samen met de school bepalen wat de extra onderwijsbehoeften van het kind zijn. Het is zeer belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) en school samen optrekken in het vinden van een passende school voor het kind. Zij kennen het kind beiden goed. Er is vaak veel informatie beschikbaar over een kind. Door in openheid informatie met elkaar te delen, is de kans het grootst dat een passende school voor het kind gevonden kan worden die aansluit bij de wensen van de ouder(s)/verzorger(s).

  Hoe en wanneer je kind aanmelden op een school?
  Ouders vragen zich soms af vanaf welke leeftijd zij hun kind kunnen aanmelden op een school. Iedere school kent haar eigen aanmeldingsprocedure. Maar voor alle scholen gelden de volgende algemene regels:
  • Voordat een kind 3 jaar is kunnen ouders een vooraanmelding doen bij de school.
  • Aanmelden van kinderen kan pas vanaf 3 jaar en gebeurt schriftelijk.
  • Als de school een schriftelijke aanmelding ontvangt, stuurt zij een bevestiging van ontvangst naar de ouders. Toelating van het kind dient binnen 6 weken na aanmelding een feit te zijn. Bij uitzondering kan deze periode verlengd worden tot 10 weken. Bijvoorbeeld als de school nader onderzoek naar het kind wil doen dat langer duurt.
  • Wanneer na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplaats, is de school verplicht het kind een tijdelijke plaats aan te bieden.
  Schoolondersteuningsprofielen

  Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouder(s)/verzorger(s) vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden. Het uitgebreide schoolondersteuningsprofiel is in te zien op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school.

  Wanneer een kind wordt afgewezen op de school die de eerste keus is van de ouder(s)/verzorger(s), worden zij schriftelijk op de hoogte gesteld van deze afwijzing, voorzien van de argumentatie. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met de beslissing van de school, zal er overleg plaatsvinden tussen hen en de school. De school kan in zo’n overleg aangeven welke andere school voor het kind is gevonden, die beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) niet akkoord gaan met de andere school die wordt voorgesteld, kunnen zij de afwijzing voor de school van hun voorkeur laten toetsen door een geschillencommissie. Het laten toetsen door de geschillencommissie kan echter alleen als er overleg is geweest tussen ouder(s)/ verzorger(s) en school én nadat er een andere school is gevonden voor het kind.

  Voor scholen voor speciaal (basis)onderwijs verloopt het aanmeldingstraject via het samenwerkingsverband waar de school toe behoort. Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO Rotterdam) geeft vanaf 1 augustus 2014 zogenaamde toelaatbaarheidsverklaringen af voor het sbo en so (cluster 3 en 4). Zonder deze verklaring kan een sbo- of so-school een leerling niet aannemen. Basisscholen of zorginstellingen kunnen een kind aanmelden bij de toelatingscommissie van het samenwerkingsverband. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zelf geen toelaatbaarheidsverklaring aanvragen, maar kunnen voor vragen natuurlijk wel terecht bij het samenwerkingsverband (www.pporotterdam.nl). Samenwerkingsverband PPO Rotterdam hoopt met haar brede aanbod aan onderwijsvoorzieningen alle kinderen in Rotterdam passend onderwijs te kunnen bieden. Mochten ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met een beslissing van een school, dan kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de (eerste) school. Als er samen met school geen passende oplossing gevonden kan worden, kan het samenwerkingsverband ingeschakeld worden of kan aan de landelijke geschillencommissie toelating en verwijdering een oordeel gevraagd worden. Ouder(s)/verzorger(s) zijn natuurlijk altijd vrij om hun kind bij een andere school aan te melden, als ze niet tevreden zijn over de eerste school. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) hun kind op een andere school aanmelden, krijgt die school de zorgplicht.

  Ongeacht de afspraken die er over de uitvoering van de zorgplicht binnen een samenwerkingsverband worden gemaakt, is voor individuele schoolbesturen in alle sectoren de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische ziekte (WGBH/CZ) van kracht. Artikel 2 van deze wet bepaalt dat individuele schoolbesturen ertoe verplicht zijn doeltreffende aanpassingen te verrichten voor een leerling met een beperking (zoals bedoeld in de WGBH/CZ), tenzij deze een onevenredige belasting vormen voor de school. De WGBH/CZ is volgens het College voor de Rechten van de Mens (voormalige Commissie Gelijke Behandeling) niet van toepassing op de toelating en deelname aan het (v)so.

  Wanneer geldt de zorgplicht niet? De zorgplicht en de trajectplicht gelden niet als de school of de groep waar het kind voor wordt aangemeld vol is. Voorwaarde is wel dat een school een duidelijke en consistent aannamebeleid heeft en in haar schoolondersteuningsprofiel aangeeft wanneer de school daadwerkelijk vol is.

  In deze gevallen verdient het de voorkeur als de school bij haar schoolbestuur en/of bij het samenwerkingsverband meldt dat zij geen onderwijsplek aan een kind kan bieden en dat er - zo nodig - toch ondersteuning aan ouders geboden wordt om een passende onderwijsplek voor hun kind te vinden.

  Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) de grondslag van de school weigeren te onderschrijven. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag.
  Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel uit van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure.

  Onderwijsconsulenten
  Met de inwerkingtreding van de wetswijziging Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kan ook een beroep worden gedaan op de onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl) wanneer er sprake is van plaatsingsproblematiek van een (leerplichtige) leerling met extra ondersteuningsbehoefte in primair of voortgezet onderwijs of wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of school problemen ervaren met betrekking tot het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP).

  Contactgegevens PPO Rotterdam
  Bezoekadres: Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam
  Postadres: Postbus 50529, 3007 JA Rotterdam

  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Internet: www.pporotterdam.nl

  Ons specifieke schoolondersteuningsprofiel kunt u opvragen bij de directeur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Planmatig hulp

  Planmatig hulp

  Vier keer in het jaar vinden er groepsbesprekingen plaats tussen de intern begeleider en de coach. De verschillende toetsen en observaties worden dan besproken en geanalyseerd.

  Kinderen waarbij het leren bijna vanzelf gaat en die op de CITO-toetsen hoge A-niveaus halen krijgen verdiepingsstof in de vorm van moeilijker leerstof zodat ze meer uitgedaagd worden. Ook kunnen ze soms stukken herhalings- en oefenstof overslaan. Vooral bij rekenen komt dit geregeld voor. Deze kinderen werken volgens een ‘routeboekje’, waarin staat welke sommen ze moeten maken of overslaan; er wordt ook verwezen naar verrijkingsstof.

  Alle leerlingen staan voor de vakken lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen vermeld in een groepsplan. Zij zijn ingedeeld in één van de drie instructieniveaus (van kinderen die weinig instructie nodig hebben tot kinderen die altijd verlengde instructie nodig hebben.

  Kinderen die daarbuiten nog extra hulp nodig hebben, worden vermeld in een individueel handelingsplan. In een dergelijk handelingsplan staat beschreven wat het leerprobleem is, hoe en door wie het wordt aangepakt, wat de doelstelling is, de frequentie en de lengte van de periode van intensieve hulp.
  Ouders worden altijd ingelicht over een individueel handelingsplan. Het plan wordt met hen besproken en ter ondertekening voorgelegd.

  Privacy

  Privacy

  Op OBS De Vierambacht gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van Stichting BOOR. De gegevens die over leerlingen gaan noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

  De leerling gegevens worden opgeslagen in ons digitale administratie- en volgsysteem Parnassys leerlingvolgsysteem. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat obs De Vierambacht onderdeel uitmaakt van Stichting BOOR, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

  Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven zodat misbruik van die informatie door leveranciers wordt voorkomen.

  Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met de coach van uw kind of met de schooldirecteur (Gebruik hiervoor het contactformulier op www.devierambacht.nl).

  Als wij bepaalde gegevens van onze leerlingen willen delen met derden, dan zullen wij daarvoor altijd eerst toestemming vragen aan de ouders/verzorgers. Indien u een klacht of vragen hebt over de werkwijze van OBS De Vierambacht / Stichting BOOR bij de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit melden bij onze eigen Functionaris Gegevensbescherming Dave Hendriks (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of bij de Functionaris Gegevensbescherming van stichting BOOR (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Privacyverklaring BOOR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Schoolgids

  Schoolgids

  U kunt hier de schoolgids downloaden.

  School sport vereniging

  School sport vereniging

  De schoolsportvereniging, een initiatief vanuit Rotterdam Sport Support heeft als doel kinderen in aanraking te brengen met diverse sporten en/of sportverenigingen. Deze kennismaking met diverse sporten vindt plaats binnen de wijk of school van de kinderen. Op deze manier streeft de schoolsportvereniging ernaar zoveel mogelijk kinderen structureel aan het sporten te krijgen en hierbij een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

  Binnen de Schoolsportvereniging worden er trainingen van diverse sporten aangeboden. Deze trainingen worden aangeboden vanuit de verenigingen die aangesloten zijn bij de betreffende Schoolsportvereniging. De Schoolsportvereniging dient op deze wijze als satelliet locatie binnen de wijk voor de aangesloten verenigingen. Op deze manier leveren ook de sportverenigingen een positieve bijdrage aan de sportieve ontwikkeling van de Rotterdamse jeugd.

  Hoe werkt het?
  In de wijk van De Vierambacht is Schoolsportvereniging Het Nieuwe Westen gevestigd. Als uw kind deel wil nemen aan de (proef-) trainingen kunt u hem/haar opgeven daarvoor. Uw kind kan dan een aantal trainingen (verschilt per sport) deelnemen aan de betreffende sport. Na deze trainingen beslist uw kind of hij/zij het leuk genoeg vindt om lid te worden. Indien uw kind geen lid wil worden kan het helaas ook niet meer deelnemen aan de trainingen. In het geval uw kind wel lid wil worden kunt u dat melden bij de trainer.

  Als uw kind lid wordt, is hij/zij lid van de Schoolsportvereniging én van de betreffende sportvereniging. Hiervoor betaalt u contributie, welke per sport verschillend is. De training vindt in ieder geval één keer per week plaats in de gymzaal. Afhankelijk per sport vindt er een tweede training plaats op de locatie van de vereniging.

  Jeugdsportfonds Het jeugdsportfonds geeft kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen de mogelijkheid om lid te worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds vergoedt in dat geval de contributie voor het kind. Als u hiervoor in aanmerking denkt te komen of u wilt meer informatie over het Jeugdsportfonds, kunt u contact opnemen met de coördinator van Schoolsportvereniging Het Nieuwe Westen, Tom Kalkman.

  Meedoen?
  Indien uw kind wil deelnemen aan de (proef-) trainingen kunt u contact opnemen met de coördinator van Schoolsportvereniging Het Nieuwe Westen, Tom Kalkman.

  Overzicht sportaanbod SSV Het Nieuwe Westen
  Maandag (schaken) (Sv Onésimus), gr. 3 t/m 8 (15.30 – 16.30), Nozemanstraat 75.

  Maandag (dans) (Got2Groove), gr. 1 t/m 4 (15.45 – 16.45), gr. 5 t/m 8 (17.00 – 18.00), De Jagerstraat 53.

  Maandag (judo) (J.C.R.), gr. 1 t/m 4 (15.45 – 16.30), gr. 5 t/m 8 (16.30 – 17.30), Nozemanstraat 77.

  Dinsdag (atletiek) (R.A.), gr. 3 t/m 5 (15.45 – 16.45), gr. 6 t/m 8 (16.45 – 17.45), Nozemanstraat 77.

  Donderdag (hockey) (H.C.R.), gr. 3 t/m 5 (15.30 – 16.30), gr. 6 t/m 8 (16.30 – 17.30), Nozemanstraat 77.

  Vrijdag (voetbal) (HWD-Overschie), jongens gr. 3 t/m 8 (15.30 – 16.30), meisjes gr. 3 t/m 8 (16.30 – 17.30), Nozemanstraat 77.

  Schrijven

  Schrijven

  In groep 1 en 2 krijgen de kinderen gerichte oefeningen voor het ontwikkelen van de motoriek (van grof naar fijn).

  Deze oefeningen gebeuren op een natuurlijke manier vanuit de methode ‘Schrijfdans’ en zullen later overgaan in het voorbereidende deel van de methode ‘Schrijf op de Basisschool’.

  In de groepen 2 t/m 7 wordt gewerkt met de schrijfmethode ‘Schrijf op de Basisschool’. De keuze door de school voor deze methode is gemaakt omdat deze goed aansluit bij de aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen.

  Bij het schrijven wordt aandacht besteed aan de pengreep en het handschrift. In de hogere groepen komt de ontwikkeling van een goed leesbaar handschrift naar voren.

  Sociaal- Emotionele ontwikkeling

  Sociaal- Emotionele ontwikkeling

  Door de gehele school wordt de methode ‘Leefstijl’ gebruikt. Dit is een sociaal–emotionele methode die als missie heeft ‘het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen’.

  Door deze methode zullen onze leerlingen zich meer bewust worden van waarden en normen. Dit gebeurt niet theoretisch of door oplegging, maar praktisch, door samen met klasgenoten activiteiten en opdrachten te doen die het besef van ‘goed omgaan met elkaar’ versterken. Doordat Leefstijl een methode is die niet alleen de emotionele intelligentie stimuleert, maar er ook voor zorgt dat kinderen beter in hun vel zitten, stimuleert het ook de cognitieve intelligentie. Leefstijl is tevens een methode die ouders zoveel mogelijk bij de lessen wil betrekken.

  Door middel van het programma Zien! verkrijgen we inzicht over het welbevinden van uw kind en hoe het zich sociaal-emotioneel ontwikkelt. Als er onderdelen uit Zien! aandacht behoeven, zullen deze als doel in het IOP vermeld worden onder de categorie sociaal-emotioneel.

  Sportdagen

  Sportdagen

  Voor de groepen 2 t/m 7 vindt er ieder jaar een sportdag plaats. De groepen 4 t/m 7 hebben de sportdag gezamenlijk. Voor de groepen 3 wordt er een aparte sportdag georganiseerd. Dit geldt ook voor de groepen 2. Op de sportdagen worden er tal van leuke spelletjes gedaan en komen diverse sporten aan bod.

  De organisatie van deze dagen is alleen mogelijk met hulp van de ouders.

  Voor de groepen 8 is er geen sportdag. In plaats daarvan gaan de groepen 8 op kamp en wordt er een sportieve afsluiting georganiseerd aan het einde van het schooljaar. Als u vragen hebt over de sportdag, dan kunt u terecht bij onze vakleerkracht Tom Kalkman.

  Vakantie en vrije dagen

  Vakantie en vrije dagen

  Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 30-10-2022
  Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023
  Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 05-03-2023
  Paasweekend 07-04-2023 t/m 10-04-2023
  Meivakantie 24-04-2023 t/m 07-05-2023
  Hemelvaart 18-05-2023 en 19-05-2023
  Pinksteren 29-05-2023
  Zomervakantie 06-07-2023 t/m 20-08-2023

  Studiedagen:
  woensdag 28 september 2022
  maandag 7 november 2022
  dinsdag 8 november 2022
  vrijdag 23 december 2022
  woensdag 15 februari 2023
  maandag 27 maart 2023
  maandag 12 juni 2023

  Afwijkende schooltijden:
  21 oktober 2022 les tot 12:00 uur
  24 februari 2023 les tot 12:00 uur
  21 april 2023 les tot 12:00 uur

  Taalonderwijs

  Taalonderwijs

  Op onze school werken we met de taalmethode ‘Taal Actief’.
  Tijdens de lessen wordt er gedifferentieerd.

  Taaltoppers is aangeschaft voor de leerlingen die meer aankunnen. Begrijpend lezen wordt aangeboden door middel van de methode ‘Leeslink’.

  Taalvaardigheid

  Taalvaardigheid

  De kinderen die bij ons op school zitten, verschillen in taalvaardigheid. Deze verschillen zijn het duidelijkst merkbaar bij kleuters.
  Binnen het onderwijs in de groepen 1 en 2 is er veel aandacht voor alle aspecten van taalvaardigheid. Door de diverse uitnodigende activiteiten en werkvormen, zoals kringgesprekken, het werken in de diverse hoeken, met prentenboeken, poppenkast, spel, opzegversjes etc., zijn de leerkrachten in staat om een gedifferentieerd taalaanbod te verzorgen.
  Dit komt tegemoet aan de behoefte van alle kinderen, ongeacht taalvaardigheid of leeftijd.
  Een en ander wordt verder ondersteund door de kleutermethode ‘Ko Totaal’. In deze methode komen naast taal- en rekenvaardigheden ook de sociale aspecten gestructureerd aan bod.

  Het voorbereidend lezen
  Het voorbereidend leesonderwijs is bij de oudste kleuters essentieel. Op een speelse manier worden de kinderen ingeleid in de wereld van het lezen. Behalve aandacht voor de ontluikende geletterdheid (inzicht in de functie van lezen en schrijven) wordt in groep 1 gestart met de klankstructuur van woorden (= fonemisch bewustzijn). Dit vindt zijn vervolg in groep 2.
  Het kunnen spelen met klanken is een directe voorwaarde om te kunnen lezen.
  Als er vanuit en door het kind in groep 2 wordt aangegeven meer te willen met het lezen, dan wordt daar op ingespeeld.

  Leren lezen
  In groep 3 leren de kinderen lezen. Ook in het komend schooljaar oefenen we de kinderen erin om letters zo gauw mogelijk ineens te kunnen lezen. We gebruiken de leesmethode Veilig Leren Lezen. Er zijn heel veel verschillende oefenmaterialen voor de lezers. Elke les van het leren lezen wordt gestart vanuit een gezamenlijke kerninstructie. Daarna is er de mogelijkheid van differentiatie van extra oefenen tot het lezen van moeilijke boeken. Hierbij worden verschillende werkmethoden, hulpmiddelen en materialen waaronder de computer gebruikt. Er wordt hier mede een beroep gedaan op het zelfstandig kunnen werken.

  Wereldoriëntatie

  Wereldoriëntatie

  In de groepen 3 en 4 wordt gewerkt met de natuurmethode ‘Natuurlijk’.
  Bij natuuronderwijs wordt er de methode ‘Wijzer door de Natuur’ gebruikt in de groepen 5 t/m 8 Tevens worden er regelmatig bezoeken gebracht aan Diergaarde Blijdorp en de kinderboerderij. Hier krijgen de kinderen lessen van deskundige medewerkers.

  ‘Wijzer door de Tijd’ is onze geschiedenismethode. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen les in het ontstaan van Nederland. In de daarop volgende leerjaren wordt dieper ingegaan op de wereldgeschiedenis en belangrijke gebeurtenissen en feiten die hun uitwerking hebben naar onze huidige maatschappij. Op deze wijze leren kinderen verbanden te leggen.

  We maken gebruik van de aardrijkskundemethode ‘Wijzer door de Wereld’. De kinderen leren in groep 5 veel van hun eigen leefomgeving, in groep 6 over Nederland, in groep 7 over Europa en in groep 8 over de andere werelddelen. De topografie-methode die hoort bij de Junior Bosatlas leert de kinderen waar plaatsen, landen, rivieren, bergen etc. liggen.

  De verkeerslessen worden in de groepen 1 t/m 8 gegeven met de methode ‘Klaar Over’. De kinderen in groep 8 doen mee aan het landelijke schriftelijke examen voor het verkeersdiploma.

  Zwemonderwijs

  Zwemonderwijs

  Voor de groepen 4 en 5 is zwemmen een verplicht onderdeel van het lesprogramma.

  Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind een formulier mee, waarop u verklaart dat er geen medische bezwaren zijn voor deelname van uw kind aan het schoolzwemmen. De zwemlessen worden door de gemeente Rotterdam verzorgd en betaald. De lessen zijn zogenaamd ‘nat bewegingsonderwijs’ en bedoeld om de aangeleerde zwemvaardigheden aan te scherpen.

  Als uw kind om medische redenen niet mee kan gymmen of zwemmen, dan dient u dit vooraf schriftelijk aan de groepsleerkracht te melden. De school kan om een doktersverklaring vragen.

locatie Hoofdgebouw

Nozemanstraat 75
3023 TM Rotterdam.

Postbus 61050
3002 HB Rotterdam

T: 010-4771883

Privacy verklaring


Volg ons

Website gerealiseerd door websitesvoorschool.nl.

Vind ons