Ziekmelden/verlof

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Indien een kind wegens klachten, een artsenbezoek o.i.d. niet naar school kan komen, kunnen ouders hem/haar absent melden via de app Parro. We vragen u om deze melding voor 08:00 uur te doen. De leerkracht van uw zoon/dochter krijgt namelijk een melding en kan deze dan tussen 08:00 uur en 08:05 uur bekijken en bevestigen. U kunt ook telefonisch uw kind ziekmelden: 010 - 4771883.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Kinderen mogen naar de basisschool vanaf de dag dat ze 4 jaar worden. Ze zijn leerplichtig vanaf 5 jaar. De ouders hebben de plicht ervoor te zorgen dat hun kinderen vanaf die leeftijd volledig naar school gaan. Als hun kind ziek is of onder schooltijd naar een arts gaat, dienen ouders dit door te geven aan de leerkracht van hun kind, voordat de school begint. Indien een kind zonder bericht afwezig is, zoekt de school telefonisch contact met de ouders om na te gaan wat de reden van afwezigheid is.

Het hanteren van de regels rondom de leerplicht zijn de laatste jaren aangescherpt. Extra verlof kan slechts voor een beperkt aantal redenen gegeven worden:

Als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van eìeìn van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan en het de enige gezinsvakantie van dat jaar betreft. (Dit mag niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.)
- Wegens familieomstandigheden: huwelijk, overlijden of jubilea van familieleden.
- verhuizing.
- gezinsuitbreiding.
- medische of sociale redenen.

De directeur toetst de aanvraag aan de leerplichtwet en zal de ouder(s) daarvan berichten. Indien er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen. Dit gebeurt middels een verzuimmelding binnen het administratiesysteem van Parnassys. Binnen De Vierambacht wordt ook het te laat komen op dezelfde wijze geregistreerd.

Voor periodes langer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente. Als ouders zonder toestemming hun kind toch van school houden, is het wettelijk zo geregeld dat de directeur dit verzuim doorgeeft aan de leerplichtambtenaar, met als mogelijk gevolg een procesverbaal.