Burgerschap

Iedere BOOR-school is een burgerschapsacademie Wij leiden kinderen op tot de burgers van morgen. Geen betere plek in Nederland om op te groeien tot een wereldburger dan in regio Rotterdam. Openbare scholen zijn kleine samenlevingen op zichzelf; een samensmelting van persoonlijkheden, opvattingen en levensovertuigingen, waar diversiteit - in de breedste zin van het woord - zichtbaar en vanzelfsprekend is.

In onze openbare school heeft burgerschapsvorming een vaste basis in ons dagelijkse onderwijs. We besteden elk moment van de dag aandacht aan onze sociale omgang; met elkaar spelen en werken, elkaar helpen en respect hebben voor anderen en onze omgeving. We leren onze kinderen over de wereld, onze maatschappij en de natuur en hoe een positieve bijdrage hieraan te leveren. Onze leraren zijn hierin een rolmodel.

In onze school besteden we actief aandacht aan democratische vaardigheden en stimuleren we om mee te doen in de maatschappij. Leerlingen kunnen hiermee oefenen op school. Zij mogen invloed uitoefenen op beslissingen in de school en leren initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, zoals in onze leerlingenraad.

In onze school gebruiken we het middel van de dialoog om leerlingen te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan en zich te verdiepen in elkaars achtergronden. In een open en veilig klasklimaat. Zo helpen we verschillen te overbruggen en ontstaat er begrip. Niet naast elkaar, maar met elkaar.

Burgerschap komt op onze school terug in taal- en rekenlessen, Wereldoriëntatie, Leefstijl en de methode KWINK. Ieder jaar evalueren we de impact van ons Burgerschapsaanbod met ons jaarplan, de tevredenheidspeiling en ons Leerlingvolgsysteem voor Sociale en Emotionele ontwikkeling.

Op leerlingniveau evalueren we dit (in de bovenbouw) met een specifieke test en opdrachten of toetsen uit onze methodes die een relatie hebben met Burgerschapsdoelen.

Vormingsonderwijs
Bij wet is geregeld dat in elke openbare basisschool vormingsonderwijs, lessen over geloof en levensovertuiging, worden gegeven. Op verzoek van ouders kunnen (bij voldoende interesse) groepen leerlingen lessen volgen in eěeěn specifieke godsdienst of levensovertuiging door vakleerkrachten van GVO en HVO. Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen.

Ons bestuur (Stichting BOOR) heeft met GVO/ HVO en VOS/ABB een convenant afgesloten om deze lessen via een Carrousel model aan te bieden met het Onderwijsprogramma Wereldwijzer. Dit zijn Vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit diverse levensbeschouwingen gezamenlijke lessenseries verzorgen. De eigen groepsleerkracht is betrokken bij de lessen. Wekelijks volgen alle leerlingen uit de groepen 5 en 6 deze lessen, wisselend in blokken bij verschillende vakleerkrachten. Elk blok wordt afgesloten met een gezamenlijke dialoogles, waarin leren van elkaar centraal staat. De school werkt in dit programma samen met de organisaties van HVO en GVO.